452ºF

Editorial

2013

Inaugurem el cinquè any de publicació de 452f amb el monogràfic Subjectes poètics contemporanis, ja encapçalat amb el número 8. Els articles que el composen incideixen en la producció de la poesia contemporània no tan sols des de l’anàlisi de les noves representacions del jo líric, sinó també des d’enfocaments teòrics diversos que evidencien la necessitat de revisió i actualització dels estudis sobre el vers en teoria literària i literatura comparada. [+]

Entitat editora

Entitat editora


L’Associació Cultural 452°F és l’entitat responsable de l’edició d’aquesta revista. Els seus esforços s’han concentrat en la necessitat de treure a la llum una publicació que permeti transferir coneixements literaris i artístics al major nombre de persones possible i amb la garantia que suposa un aval acadèmic. Amb aquest objectiu s’ha elegit el suport digital per a la seva difusió, el compromís adquirit amb la pluralitat lingüística i la formació d’un Comitè científic aval·lat pel currículum de cada un d’els seus membres. [+]

Consell redacció

Consell de redacció


El Consell de redacció de la revista està format per dotze persones que, com a mínim, es troben cursant estudis de postgrau relatius a l’estudi de la literatura. [+]

Comitè científic

Comitè científic


El Consell de redacció necessita l’assessorament de certes persones que, valorades a partir del coneixement del seu treball, conformin el Comitè científic de la revista. En la seva conformació s’ha pretengut comptar amb el suport d’alguns dels principals investigadors de l’àmbit acadèmic. [+]

Equip TC

Equip de Traductors i Correctors


La revista 452°F compta amb els seus propis equips de traductors i de correctors. Amb la seva conformació i treball pretén complir amb el seu compromís de ser un servei amb la major utilitat social possible. [+]

Equip IM


Equip d'Il·lustradors i Maquetadors


La revista 452ºF, amb el propòsit de fer extensible la qualitat dels seus continguts a la forma de la seva presentació, compta amb un equip propi d’il·lustradors i de maquetadors. La feina dels seus membres s’utilitzarà a fons perquè la lectura de la revista sigui agradable tant intel·lectualment com visualment. [+]

RE-ENACTING THE NATION: UNSETTLING NARRATIVES IN THE 'EL GÜEGÜENSE' THEATRE OF NICARAGUA - ALBERTO GUEVARA


Abstract || Nicaragua’s oldest known theatre play, El Güegüense, is one of the most recognizable and symbolic cultural references in this country. Through its social and cultural narratives, located inside and outside the theatre/drama, the play has become an important site for Nicaraguan identity negotiations. Some Nicaraguans take the play’s performance as the means for evoking and communicating memories, knowledge, personhood, and religiosity through embodied performed public acts. This article traces local contemporary practices of the play, in the form of its annual performance in the town of Diriamba, and compares these with elite Nicaraguan literary and intellectual understandings of the El Güegüense script. It is argued that the embodied experiences of the play’s performers disrupt the homogenized, nationalist narrative of a Nicaraguan “Mestizo” identity.

Key-words || El Güegüense theatre | Theatre and nationalism | Performance | Mestizo Identity | Nicaragua.RECONSTRUYENDO LA NACIÓN: NARRATIVAS ALTERADAS EN LA OBRA TEATRAL NICARAGÜENSE 'EL GÜEGÜENSE' - ALBERTO GUEVARA


Resumen || La obra de teatro más antigua que se conoce en Nicaragua, El Güegüense, es una de las referencias culturales más reconocibles y representativas de este país. A través de su narrativa social y cultural, que se ubica tanto dentro como fuera de la representación teatral/dramática, la obra se ha convertido en un importante punto de encuentro para las negociaciones sobre la identidad nicaragüense. Algunos nicaragüenses ven la representación de la obra como un medio para evocar y comunicar sus memorias, sus conocimientos, su individualidad y su religiosidad a través de las funciones públicas. Este artículo analiza las prácticas locales contemporáneas de la obra, que toman forma en su representación anual llevada a cabo en la ciudad de Diriamba, y las compara con las interpretaciones de la élite intelectual y literaria nicaragüense realizadas sobre el texto teatral de El Güegüense. Hay que señalar que las experiencias encarnadas por los actores que interpretan la obra producen una ruptura con la narrativa nacionalista y homogeneizada de la identidad “Mestiza” nicaragüense. 


Palabras clave || Teatro y nacionalismo | Representación teatral | Identidad Mestiza | Obra teatral El Güegüense | Nicaragua.

REINTERPRETANT LA NACIÓ: NARRACIONS DESESTABILITZADORES A 'EL GÜEGÜENSE' TEATRE DE NACARAGUA - ALBERTO GUEVARA


Resum || L’obra de teatre nicaragüenca més antiga, El Güegüense, és una de les referències culturals més significatives i simbòliques d’aquest país. A través de la narracions social i cultural, situades dins i fora del teatre/obra, la peça ha esdevingut un punt important per a les negociacions de l’identitat nicaragüenca.  Molts nicaragüencs prenen la representació de l’obra com a mitjà per evocar i transmetre records, coneixement, personalitat i religiositat  mitjançant els actes públics que representen. Aquest article segueix les pràctiques contemporànies de l’obra, en forma de la representació anual a la ciutat de Diriamba, i la compara amb les interpretacions del text d’El Güegüense per part de l’elit literària i intel•lectual nicaragüenques. S’argumenta que les experiències que representen els intèrprets de l’obra trenquen amb la narrativa homogeneïtzada i nacionalista d’una identitat nicaragüenca “mestissa”.

Paraules clau
| Teatre i nacionalisme | Representació teatral || Identitat Mestissa | Obra teatral El Güegüense | Nicaragua.

NAZIOA BERRIDAZTEN: NIKARAGUAKO 'EL GÜEGÜENSE' ANTZEZLANEKO NARRATIBAK ALDARAZTEN - ALBERTO GUEVARA


Laburpena || Nikaraguan ezagutzen den antzezlan zaharrena, El Güegüense, herrialdeko erreferentzia kultural sinboliko esanguratxuenetariko bat da. Antzezlan eta dramaren barruan zein kanpoan kokatzen diren narratiba sozial eta kulturalen bitartez, nikaraguako identitate negoziazioentzat gune garrantzitxu bat izatera heldu da antzezlan hau.  Nikaraguatar askok lan honen antzezpena, ekitaldi publikoen bitartez jakintza, nortasuna eta jarrera erlojiosoak gogora ekarri eta komunikatzen dituen garraiobidetzat daukate. Artikulu honek, Diriamba hiriko urteroko emanaldietan kokatuta, antzezlaren jarduera garaikideak azaltzen ditu eta hauek, nikaraguako elite intelektual eta  literarioak El Güeüenseri buruz daukan interpretazionaz konparatzen ditu. Emanaldietako antzezleen esperientziek, Nikaraguako “mestizo” identitate nazionalista bermatzen duten narratiba homogeneoak asaldatzen dituztela eztabaidatzen da.

Hitzak || Antzerkia eta naziotasuna | Antzepena | Mestizo nortasuna | El Güegüense antzezlana | Nikaragua.
FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3